Manifest Kunst en Cultuur Het Hogeland

Manifest voor een leven lang kunst en cultuur
Kunst en cultuur als cement en kracht van Het Hogeland

Film Sarah Stiles
Pdf: Manifest Hogeland

Na de herindeling vanaf januari 2019 gingen de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond samen verder als één nieuwe gemeente: Het Hogeland. Het gebied kenmerkt zich door een grote rijkdom aan cultureel erfgoed, maar ook door een veelheid aan kleinschalige uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur: het kloppend hart van de dorpen en buurten. Het cultureel kapitaal van Het Hogeland.

Het manifest vraagt stelt de vraag hoe we samen, als inwoners en gemeentepolitiek, deze rijkdom zichtbaarder en toegankelijker kunnen maken voor alle inwoners van Het Hogeland en ver daarbuiten. Dat zoveel mogelijke inwoners optimaal kunnen deelnemen aan de culturele samenleving, aan kinderen en jongeren een structureel aanbod wordt geboden op het gebied van kunstzinnige vorming en cultuuronderwijs, en dat Het Hogeland haar aantrekkingskracht vergroot ten behoeve van leefbaarheid en (cultuur)toerisme.

Kunst en cultuur: pijlers van kwaliteit van leven
De toekomstige gemeente Het Hogeland (per 1 januari 2019) is een plattelandsgemeente van 48.000 inwoners, 50 dorpen, vele buurtschappen en kernen, alle met een eigen karakter en identiteit. De gemeente is gelegen in een eeuwenoud cultuurlandschap, gekenmerkt door kleine dorpen, middeleeuwse kerken, wierden, dijken en grotendeels grenzend aan het Wad.

Bevorderen bewustzijn van cultureel kapitaal in Het Hogeland
Als inwoners van de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn we trots op ons cultureel kapitaal. We zijn van mening dat dit cultureel kapitaal, waar wij ons verantwoordelijk voor voelen, waar wij veel plezier aan beleven en wat wij willen doorgeven aan de toekomstige generaties, nog beter tot zijn recht kan komen en ingezet kan worden voor de samenleving van Het Hogeland en ver daarbuiten. We vragen van de gemeentepolitiek om haar verantwoordelijkheid te nemen om kunst- en cultuureducatie en -participatie serieus te nemen en hoog op de politieke agenda te plaatsen. Alleen dan kunnen we samen, ondernemers, organisaties én gemeentepolitiek, constructief zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven, waar kunst en cultuur pijlers van vormen, te verbeteren. Wie kunst en cultuur als cement van de samenleving van Het Hogeland serieus neemt, bevordert sociale cohesie, leefbaarheid, toerisme, talentontwikkeling, empathie, eenzaamheidsbestrijding en identiteitsvorming. Daarom roepen we de nieuwe gemeente op om cultuurbeleid integraal vorm te geven in samenhang met sport-, onderwijs-, zorg-, armoede-, integratie-, economie-, ruimtelijk, jeugd-, ouderen-, toerisme-, en welzijnsbeleid.

Eigenheid behouden, samenwerking faciliteren en stimuleren
Tot dusverre was er weinig aandacht en bemoeienis vanuit de gemeentelijke politiek voor kunst- en cultuurbeleid, waardoor de vele organisaties en verenigingen tot op grote hoogte zelfredzaam zijn. Deze zelfredzaamheid en zelfstandigheid staan hoog in het vaandel en moeten zeker worden behouden. Wel is er dringend behoefte aan een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld:

  • Een cultureel platform dat op professionele wijze verbindingen kan leggen. Enerzijds tussen de gemeentepolitiek en de ‘werkvloer’ (verticaal), anderzijds tussen zoveel mogelijk organisaties, verenigingen op het gebied van kunst en cultuur onderling (horizontaal). Dit platform vormt tevens een belangrijke gesprekspartner voor professionals in onderwijs, zorg en welzijn, sport, toerisme en het bedrijfsleven.
  • Culturele voorzieningen binnen handbereik voor zoveel mogelijk inwoners van Het Hogeland. Dit wil zeggen, fysieke ruimtes waar een rijke culturele leeromgeving aanwezig is, waar volop gelegenheid is om elkaar te ontmoeten, en culturele / kunstzinnige activiteiten te ontplooien.
  • Een centraal cultureel podium in de gemeente Het Hogeland, dat ruimte biedt aan publieke kunst- en cultuuractiviteiten,
  • Een actieve rol van het basis- en voortgezet onderwijs bij de ontwikkeling van een structureel aanbod op het gebied van kunst- en cultuureducatie, waar het cultureel kapitaal van Het Hogeland aan bij kan dragen.
  • Verbeteren van de zichtbaarheid van het kunstzinnig en cultureel erfgoed van Het Hogeland door middel van interactieve routes en een gids. Deze zichtbaarheid stimuleert interactie en samenwerking én het cultureel bewustzijn van zowel de inwoners als de toerist.

Wat we vragen van de gemeentepolitiek
Ondersteuning van een cultureel platform en een vast gemeentelijk aanspreekpunt met bevoegdheden;

Culturele voorzieningen en een centraal cultureel podium;

Gezond financieel beleid waarmee het cultureel kapitaal in Het Hogeland wordt ondersteund, gemotiveerd en continuïteit heeft, met publieke en private inkomsten;

Verbreding cultureel aanbod voor de jeugd, door het verbinden van binnen- en buitenschoolse educatie en de verbinding van sport en bewegen aan ontdekking van cultuur;

De gemeente Het Hogeland verbindt zich aan een vierjarig beleidsplan, met een gegarandeerd budget op basis van een percentage van de begroting.

Dit manifest is opgesteld naar aanleiding van een veldraadpleging op 30 januari 2018 in De Schierstee Wehe den Hoorn en een bijeenkomst op 13 februari 2018 in het gemeentehuis in Winsum met vertegenwoordigers van diverse culturele partijen die veel input hebben geleverd.

Hogeland, 3 april 2018
Download PDF versie: Manifest Hogeland

Getekend:

Johanna Davids – Andledon

Wiendelt Hooijer – Kunst Garage Gaga / Galerie Pieterburen

Aly van der Wal – Beeldend kunstenaar

Anko Bakker – Warffums Mannenkoor

Anne van der Sluis – Directie Muziekschool Hunsingo

Annemarie Mayers – Kunstenaar en toeristisch ondernemer

Annette Broekhuizen – Kerk Zuurdijk / Stichting Begraven op Sutherdicke

Auktje Bootsman 

Ankie Onnes – Galerie Het Raadhuis

Ben Kwerreveld – Culturele Commissie Adorp 

Bertine Beugels – St. Wonderboom jeugdtheater 

Carin van de Wal – Samen in Beeld TV / Museum Het Behouden Blik

D. Molenaar – St.Hinszorgel Leens

Dick Stoppels – Samen in Beeld TV

Dineke Milk – De Culturele Stichting ‘t Marnehoes

Dineke Venhuizen – Kulturele Kommissie Bedum

Eddy Wijninga – Warffums Mannenkoor

Elise Venhuis – Elisemedia / Samen in Beeld TV

Ella van Alteren – Toneelvereniging Klokhoes

Esther Pleizier – Steunpunt vrijwilligerswerk

Frits Zuidema – Warffums Mannenkoor

Frouke Buist – CMV Excelsior

Gera van der Meulen – NoordAkkoord

Gerad Bolhuis – voorzitter Stichting Culturele Raad Eemsmond

Gerrit Alssema – Landgoed Verhildersum

Gertie Bruin – NoordAkkoord

Hans Robertus – Stichting Kulturele Kommissie Winsum

Hans Versteeg – Biblionet Groningen

Harma Dost – CDA Eemsmond

Heleen de Wit – Berlagehuis Usquert

Henk Smit – LKCA

Ilona Ebels – Biblionet Groningen

Ina Fekken – Kunstenaar

Ina Kotter – Theater de Warf, Warfhuizen

Ina Spijk – Samen in Beeld TV

Ineke Arends – Culturele Stichting ‘t Marnehoes

Inez Zeldenrust – Christelijke muziekvereniging Wilhelmina, Bedum

Ingrid Koetzier – Theater Auth&Tiek

Ingrid Oyevaar – Stichting Culturele Raad Eemsmond

Ivar Romer – NoordAkkoord

Jacqueline Kasemier – Berlagehuis Usquert

Jan Oostindiën – St. Hinszorgel Leens

Janet Wesseldijk–Bos, Kulturele Kommissie Bedum

Janny Vogel De Hoogte

Jilke Snijder – Kulturele Kommissie Bedum

Jolanda Dijkhuis – Dorpencoordinator Gemeente Bedum

Jolanda Tuma – De Bazuin, Winsum

José Regtien – Stichting Kulturele Kommissie Winsum

Judith Wilthof – Basisschool Hoogholtje

Jurgen Norden – Christelijke muziekvereniging Wilhelmina

Kimberley van Oossanen – Mensen werk Hogeland

Klazien Scholtens – Toneelvereniging Klokhoes

Loes van der Laan – Culturele Commissie Adorp

Louise Porte – Stichting Kulturele Kommissie Winsum

Louwrens Ellens – Theater de Warf, Warfhuizen

Marieke van Ginkel – Stichting Kunst & Cultuur

Marije van der laan – Brassband Immanuël

Marjan Ruitenberg – Quiltfestival

Marleen Bakker – Kunstschilder

Martin Scholma – Scholma print&media

Matthijs Knot – Brassband Immanuël

Mayke Zandstra – Groninger Dorpen

Nicolaas Geenen – Kerk Klein Wetsinge

Patriek Knot – Brassband Immanuël

Paulien Seinen – NoordAkkoord

Peter Velthuis – Tocht om de Noord / Pronkjewailpad

René Thedinga – Stichting Kulturele Kommissie Winsum

Rob Ruitenberg – Stichting Quiltfestival Noord Groningen

Rony Valkema – Muziekband GronDr / Brassband Heman Zuidwolde

Roos de Vries – Jeugdtheaterschool Wonderboom

Sarah Stiles – Stichting Hogeland in Beeld / Hogeland Films

Simon van Dam – Toneelvereniging Klokhoes

Stijn van Genuchten – Openluchtmuseum Het Hoogeland

Stichting Herstel Erfgoed De Marne (Kunstcentrum De Ploeg i.o.)

Swanny Beukema – Dasjagoud Magazine (Uitagenda)

Tally Kosmeier – Galerie/koffieschenkerij GEWAAGD

Theo Leijdekkers – Kunstenaar, Dasjagoud Magazine

Toke van Oorsouw – Laway arts en Theaterwerkplaats Kantens 

Ton van der Velden – De Theaterherberg, Warfhuizen